Zarządzanie placówką


Kluczowe decyzje dla szkoły podejmowane są po uprzednim poddaniu ich pod dyskusje w zespole kierowniczym i radzie pedagogicznej.


Dane podmiotu i informacje dotyczące:
 • statusu prawnego

30 Powiatowe Samorządowe Jednostki Organizacyjne

 • organizacji oraz przedmiotu działalności i kompetencji podmiotu

8022G działalność Edukacyjna Zespołów Szkół w zakresie Szkolnictwa zawodowego i technicznego

 • organu podmiotu i osobach sprawujących w nich funkcje oraz ich kompetencjach

Kompetencje wyznacza ustawa o Systemie Oświaty
- Dyrektor Zespołu - mgr Justyna Gmerek
Wicedyrektor - mgr inż. Dorota Rachwalska
Wicedyrektor - mgr inż. Michał Kluba
- Rada Pedagogiczna
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski

 • struktury własnościowej podmiotu

113 Własność Samorządowa

 • majątku, którym dysponuje

Budynek szkolny, Budynek internatu - 1.872212,23
Budowle - 10035,46
Wyposażenie - 759302,63
Księgozbiór - 126068,71 Informacje o zasadach funkcjonowania podmiotu, w tym o:
 • trybie działania władz i ich jednostek organizacyjnych

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 wchodzą:
1. Branżowa Szkoła I stopnia nr1
2. III Liceum Ogólnokształcące
3. Technikum nr1

 • trybie działania w zakresie wykonywania zdań publicznych

Działalność edukacyjna w zakresie:
- szkolnictwa zasadniczego zawodowego
- szkolnictwa licealnego ogólnokształcącego
- szkolnictwa średniego zawodowego

 
 • działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej

Zespół działa w oparciu o środki budżetowe otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Sieradzu

 • sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych

Zespół funkcjonuje na podstawie Ustawy o systemie Oświaty oraz innych Ustaw i rozporządzeń MENiS, w oparciu o własnych Statut i Regulaminy.

 • sposobach przyjmowania i załatwiania spraw

Wszelkie sprawy przyjmowane są i dekretowane w sekretariacie dyrektora. Okres załatwiania spraw jest uzależniony od rodzaju sprawy ale nie przekracza 14 dni.

 • prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

W Zespole prowadzi się:
Rejestr:
- dziennik korespondencyjny,
- wydawanych zaświadczeń,
- wydawanych legitymacji nauczycielskich i uczniowskich,
- wydanych świadectw,
- księga inwentarzowa, środków trwałych
Ewidencja:
- arkusze ocen, dzienniki lekcyjne,
- prace maturalne,
- akta osobowe byłych pracowników,
- inna dokumentacja szkolna.

Informacje zwarte w rejestrach, ewidencji i archiwum udostępnia się na prośbę osoby zainteresowanej lub właściwej instytucji.

Informacja wytworzona przez:
Joanna Opora
email: jopora@o2.pl
, w dniu:  20‑04‑2006 09:24:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  20‑04‑2006 09:24:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑01‑2018 09:19:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie